Стартира набирането на проектни предложения по Процедура "Енергийна ефективност в сгради" по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“

Процедурата има за цел да повиши енергийната ефективност в сградите чрез реализиране на енергоспестяващи мерки (ЕСМ), с които да се постигне подобряване на енергийните характеристики на сградите и трансформацията им в сгради с близко до нулево потребление.

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ СА ОБЩИНИТЕ И АДМИНИСТРАЦИИТЕ КЪМ ОРГАНИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ

 

За да бъде допустим за финансиране проектът, е необходимо КАНДИДАТИТЕ да имат Доклад/и и Резюме/та на Доклада/и от извършено обследване за енергийна ефективност, изготвен/и от лице, вписано в публичния регистър по чл. 44, ал. 1 от ЗЕЕ в съответствие с наредбата по чл. 48 от ЗЕЕ.

 

ЦИЕС ЕООД може да Ви бъде полезен със следните дейности:

  • Обследване за енергийна ефективност;
  • Изготвяне на доклад и резюме от обследването.

Докладът и Резюмето на Доклада от извършеното енергийно обследване може да Ви донесе максимален брой точки 63 от общо 100 точки за програмата.

 

СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ на проектните предложения е до 17:00 ч. на 10 ноември 2021 г. през електронната система ИСУН - https://eumis2020.government.bg

 

Продължителността на изпълнение на всеки проект не следва да надвишава 24 месеца, считано от датата на влизане в сила на договора за предоставяне на БФП, но не по-късно от 30 април 2024 г.