1. Директива машини Европейско техническо законодателство/Директиви от нов подход.
2. Регламент строителни продукти Европейско техническо законодателство/Директиви от нов подход.
3. Вътрешни одитори и мениджмънт на системи за управление на качеството
  • БДС EN ISO/IEC 17020:2012 – Оценяване на съответствието. Изисквания за дейността на различните видове органи, извършващи контрол.
  • БДС EN ISO/IEC 17025:2006 – Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране.
  • ISO 9001:2008 – Система за управление на качеството.
  • ISO 14001:2004 – Система за управление на околната среда.
  • BS OHSAS 18001:2007 – Системи за управление на безопасните и здравословни условия на труд.
4. Метрология